Realizace individuálního plánu

15.08.2022

Tato fáze se zaměřuje na samotnou realizaci dohodnutých úkolů, vyplývajících z individuálního plánu.

Fáze zahrnuje:

1. Nácvik dovedností

2. Vyhledávání zaměstnávání

3. Asistenci v ostatních oblastech, souvisejících se zaměstnáním

Nácvik dovedností

Probíhá při hledání zaměstnání i v samotném zaměstnání.

Rozděluje jej do dvou skupin:

a) Tvrdé dovednosti (odborné)

Studium při zaměstnání, zkvalitnění komunikace, rekvalifikace, praktické procvičování již existujících dovedností, prostorová orientace a sebeobsluha, a obsluha kompenzačních pomůcek

b) Měkké dovednosti

Pomáhají při získání a udržení zaměstnání, usnadňují a velmi zefektňují hledání zaměstnání a dojednávání se zaměstnavatelem, kolektivem a institucemi.

Patří sem: sebepoznání a sebereflexe, komunikace a prezentace (neverbální komunikace), příprava na přijímací pohovor, psaní osobního životopisu a motivačních dopisů, způsoby a postupy hledání zaměstnání, jednání s úřady, institucemi a zaměstnavateli, pracovně právní minimum, znalost trhu práce, základy Timemanagementu, vzhled a chování, osobní kultura, firemní kultura, práce s informacemi, zásady telefonování, řešení problémů.

Vyhledávání zaměstnávání viz bod číslo 2 - V této fázi uživatel spolu s konzultantem pracují na nalezení vhodného zaměstnání nebo na jeho vytvoření. Konzultant poskytuje podporu ve využívání naučených dovedností uživatele v praxi. Podstatný je plný souhlas uživatele. Konzultant i uživatel by měli co nejvíce působit právě v této fázi, která uchazeče o zaměstnání vlastně na trhu práce prodává - ukazuje jej v tom pravém světle. V této fázi si zaměstnavatel utváří obrázek o svém budoucím zaměstnanci. V případě i drobnějších úspěchů navíc vlastní aktivita slouží jako vysoce motivující prvek.

Asistence v ostatních oblastech, souvisejících se zaměstnáním viz bod číslo 3 - Konzultanti mohou pomáhat v oblastech souvisejících s hledáním zaměstnání, které ovlivňují jeho nalezení a udržení. Jedná se především o sociální rozhovory o osobních postojích, vnímání vlastního postižení, ale také z vlastních obav z nepoznaného (nové zaměstnání, podceňování se, ztráta osobní motivace atd.) Tyto faktory jsou velmi důležité v odolnosti vůči změně, stresu a nově vznikajícím situacím v rámci nového zaměstnání.

Zdroj informací: Podporované zaměstnávání pro lidi se zrakovým postižením

Metodický materiál pro SONS ČR a obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum zřízené SONS ČR