Služby

Průvodcovské a předčitatelské služby

Jsou terénní nebo ambulantní služby zaměřené na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv oprávněných zájemců a při vyřizování osobních záležitostí.

Obsah služby:

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

- doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět,

- doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

- předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informace nevidomým nebo těžce zrakově postiženým osobám

Komu je služba určena:

Osobám se zrakovým postižením od 16 let.

Poslání služby:

Zlepšit možnosti osob se zrakovým postižením při pohybu a orientaci v neznámém prostředí, pomoci překonávat bariéry v kontaktu se společenským prostředím.

Cíl služby:

Překonávat bariéry a zlepšit mobilitu osob se zrakovým postižením a zvýšit tak jejich soběstačnost.

Zásady služby: důvěra a bezpečí, empatie, sebeurčení, samostatnost

Forma služby: ambulantní a terénní

Místo poskytování služby:

Hrnčířská 64/4 Ústí nad Labem - ambulantně

Na budově je umístěn akustický orientační majáček, uvnitř jsou umístěny vodící linie.

Čas poskytování služby:

Po, Pá: 9 - 12 h - forma ambulantní

St, Čt: 8 - 16 h - forma terénní

Individuální plánování:

Na základě zjištění potřebnosti poskytované služby je její průběh naplánován klientem společně s našimi pracovníky. Způsob provedení závisí jak na schopnostech, možnostech či zdravotním stavu klienta, tak na našich možnostech. Vše, co společně naplánujeme, bude průběžně hodnoceno, a pokud se klient rozhodne, můžete své naplánované cíle změnit v souladu s našimi vnitřními pravidly pro poskytování průvodcovské a předčitatelské služby. Pro každého klienta jsou vedeny klientské listy se záznamy o průběhu poskytované služby, a pokud se jedná o klienta dlouhodobého, tak i s plánem rozvoje.

Součástí služby je také bezplatné základní poradenství.

Cena služby: 120 Kč/ hod.

Kontaktní osoba:

Mgr. Alena-Kristina Bašníková, sociální pracovnice,

mobil: 774 135 475

e-mail: basnikova@tyflocentrum.cz  

Sociální rehabilitace

Je sociální služba poskytovaná terénní nebo ambulantní formou, sestávající z mnoha různých specifických činností, jejichž cílem je kompenzovat stávající zrakový hendikep a najít vhodné techniky a činnosti pro zvýšení samostatnosti a soběstačnosti i jemu navzdory.

Obsah služby:

Služba nabízí kurzy nácviku obsluhy náročných kompenzačních pomůcek na bázi PC a zlepšování komunikačních dovedností.

Komu je služba určena:

Osobám se zrakovým postižením od 16 let.

Poslání služby:

Vzděláváním umožnit rozvoj znalostí a dovedností, které do určité míry kompenzují zrakové postižení a zlepšují tak začlenění do běžného života společnosti.

Cíl služby:

Pomoci překonávat osobám se zrakovým postižením informační a komunikační bariéry, prostřednictvím náročných kompenzačních pomůcek a vzdělávání.

Zásady služby: individuální přístup k potřebám uživatele, podpora aktivity, samostatnost

Forma služby: ambulantní a terénní

Zahrnuje:

- zaškolení v ovládání pomůcek na bázi PC, ozvučeného mobilního telefonu aj.

- zaškolení obsluhy digitální zvětšovací lupy pro slabozraké

- pomoc při nácviku komunikačních dovedností

- sociálně aktivizační služby - zvuková střelba, šachy, jóga pro nevidomé, kroužek plavání, modelování, výlety a kulturní akce aj.

Místo poskytování služby:

Hrnčířská 64/4 Ústí nad Labem - ambulantně, na budově je umístěn akustický orientační majáček, uvnitř jsou umístěny vodící linie.

Čas poskytování služby:

Po, Čt: 9 - 13 h - forma ambulantní

Út: 9 - 15 h - forma terénní

St: 9 - 13 h - forma terénní

Pá: 9-12 h - forma terénní

Forma ambulantní nebo terénní

Individuální plánování:

Na základě zjištění potřebnosti poskytované služby je její průběh naplánován klientem společně s našimi pracovníky. Způsob provedení závisí jak na schopnostech, možnostech či zdravotním stavu klienta, tak na našich možnostech. Vše, co společně naplánujeme, bude průběžně hodnoceno, a pokud se klient rozhodne, můžete své naplánované cíle změnit v souladu s našimi vnitřními pravidly pro poskytování průvodcovské a předčitatelské služby. Pro každého klienta jsou vedeny klientské listy se záznamy o průběhu poskytované služby, a pokud se jedná o klienta dlouhodobého, tak i s plánem rozvoje. Součástí služby je také bezplatné základní poradenství.

Kontaktní osoba:

Mgr. Alena-Kristina Bašníková, sociální pracovnice,

mobil: 774 135 475

e-mail: basnikova@tyflocentrum.cz

Certifikovaný lektor: Petr Adamovský, pracovník v sociálních službách adamovsky@tyflocentrumusti.cz  

Doplňkové služby

  • jedná se o malou úpravu v domácnosti (pověšení obrázků, drobné opravy), úklid, mytí oken atp.,
  • cena je 110 Kč/ hod. (počítá se každá započatá hodina)
  • doprava autem - 1 jízda/ 100 Kč

Tyto služby jsou určeny VÝHRADNĚ pro osoby s těžkým zrakovým postižením.

TISK V BRAILLOVĚ PÍSMU

Pokud potřebujete převést text do Braillova písma, obraťte se na nás. Vytiskneme Váš text na speciální papír v bodovém písmu. (15 Kč/1 A4)

Kontakt: velebilova@tyflocentrumusti.cz

Konzultace

  • poskytujeme také základní poradenství
  • zeptejte se nás, co vás zajímá ohledně zrakového postižení, možných kompenzačních pomůcek, dalších odborných pracovišť
  • pomůžeme vám při jednání s úřady a zařízeními zdravotnických služeb.