Práce s osobou se zrakovým postižením, která hledá uplatnění na trhu práce

01.08.2022

V procesu služby podporovaného zaměstnávání osob se zrakovým postižením se provádí mimo jiné také funkční diagnostika klienta - uživatele služby.

Cílem funkční diagnostiky je ve spolupráci s uživatelem co nejpřesněji specifikovat jeho schopnosti, dovednosti a přání, týkající se jeho budoucího zaměstnání. Funkční diagnostika se dělí na 2 části: osobní profil a pracovní profil klienta.

1. osobní profil klienta (karta klienta) - je soubor informací o uživateli - stávající dovednosti a schopnosti, které si uvědomuje, praxe, informace o míře postižení a její kompenzaci. Osobní profil se může v průběhu života uživatele měnit v souvislosti s jeho osobním rozvojem, získáváním zkušeností apod. Vždy je nutné seznámit uživatele s plánovaným způsobem získávání a shromažďováním informací a vyžádat si jeho souhlas.

Výstupem osobního profilu klienta (karty klienta) je nastínění známých skutečností, které konzultanta uvedou v přesný obraz stávajících možností uživatele tak, jak je on sám vidí.

2. pracovní profil klienta je nástrojem, který pomáhá nalézt vhodné možnosti ideálního uplatnění. Vychází z faktu, že nejlépe děláme práci, která nás baví. Obecně by se tedy dalo říci, že cílem pracovního profilu je pro uživatele vytypovat práci, která by ho bavila.

Výstupem pracovního profilu je materiál pro individuální plánování a plánování kariéry. Uživatel v něm může objevit nové možnosti, nebo si utřídit informace a ujistit se ve správnosti volby budoucího zaměstnání. Pracovní profil je navíc i vhodnou pomůckou pro přípravu na přijímací pohovor, neboť se v něm hledají odpovědi na otázky, často kladené personalisty, na otevřeném trhu práce.

zdroj: Podporované zaměstnávání pro lidi se zrakovým postižením, metodický materiál pro SONS ČR a obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum, zřízené SONS ČR