Braillovo bodové písmo

02.04.2021

Nevidomí a slabozrací lidé používají kromě četby v elektronické podobě i texty v Braillově bodovém písmu. Je to druh písma, který se na rozdíl od černotisku čte hmatem. Vidící člověk ho však může číst hmatem i zrakem. Čte se zleva doprava jako černotisk. Tento druh písma je tvořen hmatnými tečkami, vyraženými do materiálu (list papíru, fólie, plast či papírové krabičky léků), a seskupenými v různých tvarech nad sebou a vedle sebe.

Základní znak tohoto písma je tzv. šestibod, což je šest bodů ve třech řadách po dvou bodech pod sebou. Jednotlivé body se ale v šestibodu počítají směrem dolu, tudíž první sloupec v šestibodu vypadá tak, že bod vlevo nahoře je bod jedna, pod ním jsou pod sebou body dva a tři, a druhý sloupec šestibodu je totéž - z hora jsou v něm body čtyři, pět a šest. Šestibodem v celku se také označuje případná chyba v braillském textu. V Braillově bodové m písmu lze psát nejen abecedu a číslice, ale i interpunkční a matematická znaménka. Pro číslice od jedničky do nuly však slouží znaky pro písmena A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, proto je nutné napsat před ně v případě číslic tzv. číselný znak, aby při jejich zpětném čtení nedošlo k záměně číslic a některých písmen abecedy.

Braillovo bodové písmo se píše na tzv. Pichtově psacím stroji nejčastěji na speciální papír formátu A4, který má 25 řádků, nebo na speciální plastovou fólii černé barvy a též formátu A4, ale i na tzv. Dymokleštích na speciální lepicí pásku. Pokud člověk nevidí od narození, učí se Braillovo bodové písmo ve třetí třídě základní školy. Pokud se ho vidící osoba učí dobrovolně jen proto, aby ho ovládala, kdyby to někdy bylo nutné, nebo se ho učí někdo, kdo přišel o zrak až během života, absolvuje kurz jeho výuky v zařízení Tyfloservisu, určeném klientům od patnácti let života výše. Já, která jsem přišla o zbytky zraku v patnácti letech života, používám toto speciální písmo teprve devět let, neboť předtím jsem zvládala psát a číst zvětšený text v černotisku, psaný na počítači nebo fixem tmavé barvy. Braillovo bodové písmo jsem využívala až v osmé a deváté třídě základní školy a po celou dobu studia na střední škole, ovšem to vždy jen v hodinách matematiky, neboť látku ostatních školních předmětů jsem psala vždy jen na počítači s hlasovým výstupem. Braillský matematický zápis je ovšem velice složitý na orientaci v textu pouhým hmatem a po paměti, neboť jeden početní příklad v černotisku se vejde třeba na jeden řádek, ale v braillské podobě zabere klidně polovinu listu papíru. V tomto písmu pro nevidomé se údajně vyučuje i notopis, který já jsem se však nikdy neučila, a který je prý ještě náročnější. Na závěr bych ráda poukázala na to, že někteří lidé nazývají Braillovo bodové písmo Brejlovo (zřejmě si ho spojují s "brejlemi" nebo zkrátka nevědí, jak se čte), ačkoliv se čte stejně, jako se píše.

Autorka článku: Pavlína Fuksová